Elaborare propunere tehnica – cum se răspunde la solicitările de clarificări?

CV-urile expertilor trebuie transmise semnate si datate? Decizia CNSC Nr. 943/C9/847 din 10.05.2021

Elaborarea propunerii tehnice – Posibile cerințe

Inaugurăm o nouă serie de articole prin care vom analiza și explica deciziile Consiliului Național De Soluționare a Contestațiilor, în urma cărora vom învăța cum să (nu) răspunem la clarificările Autorităților Contractante.

La o procedură simplificată în vederea atribuirii unui contract de modernizare școală, una din cerințe pentru elaborarea propunerii tehnice a fost aceasta: „Operatorul economic va face dovada îndeplinirii criteriilor privind calificările educaţionale şi profesionale, prin prezentarea următoarelor documente: CV-uri semnate și datate la data depunerii; certificate/atestate/autorizaţii; fişe de post/contract de muncă/ angajamente/contracte de colaborare/decizii de numire alte documente similare.”

Ofertantul a prezentat în propunerea sa tehnică toți specialiștii necesari, împreună cu CV-urile lor, dar fără a fi semnate și datate la data depunerii. În realitate, puțini ofertanți au acces la toți specialiștii necesari (mai ales când participă la o licitație pentru lucrări construcții civile, unde se pot solicita Resposabili Tehnici cu Execuția pe domenii multiple, plus electricieni autorizați ANRE și/sau tehnicieni sisteme detecție/supraveghere, etc.). Astfel, operatorii economici care participă la aceste licitații publice în construcții caută să externalizeze serviciile specialiștilor respectivi prin prezentarea declarațiilor de disponibilitate și a documentelor de calificare – autorizații, diplome si CV-uri. Tot acest proces (identificare cerințe – căutare specialist – obținere documente) poate deveni foarte greoi, deoarece comunicarea cu fiecare specialist în parte poate fi deficitară, transmiterea documentelor se poate face cu întârziere, documentele respective pot fi ieșite din perioada de valabilitate, etc.

Astfel, neprezentarea CV-urilor semnate și datate este o omisiune banală, în principiu, și chiar rezonabilă, având în vedere cele de mai sus. Drept dovadă, autoritatea contractantă a solicitat printr-o clarificare prezentarea CV-urilor semnate si datate. Observați că nu a solicitat “unde” anume în propunerea tehnică se regăsesc CV-urile prezentate conform cerințelor – o formulare atât de strictă (prin care răspunsul poate fi dat doar cu referințe la documentele deja existente în propunerea tehnică prezentată în momentul depunerii ofertei) ar fi restrâns puternic posibilitatea de răspuns a ofertantului și ar fi dus automat la declararea ofertei ca neconformă.

Și totuși, ofertantul nu a răspuns punctual la clarificările solicitate pentru propunerea tehnică depusă

Răspuns: Având în vedere că cerinţele formulate trebuie să aibă la bază prevederi legale și nu doleanţe aleatorii ale evaluatorilor, vă rugăm să precizaţi prevederea legală care statuează valabilitatea unui înscris tip CV. După ce ne veți prezenta această prevedere legală vom prezenta CV-urile cu ce dată doriţi dvs.
Conform Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016, la procedura simplificată, cerinţa de a nominaliza specialiști (în afara de experţii care sunt incluşi în grila de punctare), nu se nominalizează. Ofertantul trebuie să facă doar dovada că va asigura toți specialiştii conform Legii nr. 10/1995.

Vă ataşăm mai jos prevederile ANAP pt procedura simplificată potrivit căreia cerinţa de nominalizare a specialiştilor în procedura simplificată este cerinţă excesivă potrivit art. 154 –156 Legea nr. 98/2016 și art. 20 HG 395/2016.

Cu alte cuvinte, în loc să prezinte pur și simplu cv-urile semnate, a ales să se contreze cu autoritatea contractantă, fără să țină cont de două principii importante în legătură cu răspunsurile la clarificări:

  1. Orice cerință pentru elaborarea propunerii tehnice care excede prevederile legii poate fi abordată/modificată/eliminată prin solicitări de clarificări ale ofertanților până în momentul depunerii ofertei. Altfel, din punct de vedere legal, prin depunerea ofertei – un operator economic acceptă în mod implicit toată documentația licitației.
  2. Dacă autoritatea contractantă vă solicită prin clarificări să prezentați un document – prezentați-l. Doar în cazurile în care este imposibil de prezentat ceea ce se solicită, are sens o încercare de răspuns ca cel de mai sus.

În final, ofertantul a fost eliminat, a contestat decizia la CNSC, care a răspuns clar:

[…]Or, un astfel de răspuns nu putea fi considerat concludent, astfel că în mod corect au fost aplicate prevederile art. 134 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
Câtă vreme a fost impusă cerința de prezentate a CV-urilor semnate și datate, iar autoritatea contractantă a transmis o clarificare expresă în acest sens, contestatoarea trebuia să răspundă, în mod contrar, oferta sa urmând a fi respinsă. În cazul în care aprecia cerințele din documentația de atribuire ca fiind excesive, petenta trebuia să le conteste în termenul legal.

În concluzie, reiterăm ce-am spus mai sus: Dacă autoritatea contractantă vă solicită prin clarificări să prezentați un document – prezentați-l.